Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

Stypendia i zasiłki szkolne

                     STYPENDIA SZKOLNE

               na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń:

        INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.

Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2019, poz.1507 ze zm.)

 Stypendia dla uczniów mają charakter edukacyjny (nie są dodatkowym wsparciem budżetu domowego lecz wydatkowane na potrzeby dziecka związane z edukacją).

 1. Wnioski należy wypełnić czytelnie i złożyć Urzędzie Miejskim w Zwoleniu pokój nr 45 w terminie do 15 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe), w przypadku opłacania składki KRUS dowód wpłaty;

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi 308 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 1. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy itp.).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów), świadczenia wychowawczego (500+) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

 1. Odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w 2019 r.;
 3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 4. Wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów;
 • Przy dokonywaniu niezbędnych wydatków na rok szkolny 2020/2021 począwszy od 1 września 2020 r. (czyli tych, które Wnioskodawca poniesie bez względu na fakt przyznania stypendium oraz jego wysokości) prosimy o pobieranie faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, które mogą być przydatne przy realizacji stypendium.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia;
 2. pełnoletniego ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.
 • Stypendium może być przyznane na okres jednego miesiąca w roku szkolnym (obecnie w wysokości od 99,20 zł, 111,60 zł lub 124,00 zł. na 1 miesiąc) do maksymalnie dziesięciu miesięcy, co będzie uzależnione od sytuacji rodzinnej ucznia i wysokości środków otrzymanych na ten cel w budżecie Gminy Zwoleń.
 • Decyzja o przyznaniu stypendium może ulec zmianie.
 • Stypendia wypłacone będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawcy.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w terminach:

 1. do dnia 15 grudnia – stypendium przyznane za miesiące od września do grudnia danego roku i rozliczane rachunkami/fakturami z tego okresu;
 2. do dnia 15 czerwca – stypendium przyznane za miesiące od stycznia do czerwca danego roku i rozliczane rachunkami/fakturami z tego okresu .
 • Istotnym faktem jest aby na fakturze lub rachunku pozycje plecak, buty, strój na WF miały adnotację „SPORTOWE” bądź „SZKOLNE”.
 • Faktury/rachunki powinny obejmować dany okres przyznania raty stypendium tj.

I rata obejmująca okres wrzesień - grudzień powinna być wykazana fakturami/rachunkami z tego okresu,

II rata obejmująca okres styczeń - czerwiec powinna być wykazana fakturami/rachunkami z tego okresu.

 

Faktury/rachunki za dany okres nie przechodzą na kolejne okresy.

 • Urząd Miejski w Zwoleniu może wezwać Wnioskodawcę w celu uzupełnienia dokumentacji, występować o dodatkowe opinie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz
  z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych od różnych instytucji w celu ustalenia prawa do pomocy materialnej.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 1. klas zerowych,
 2. powyżej 24 roku życia,
 3. którzy nie mieszkają na terenie Gminy Zwoleń.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust.1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.);
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art.90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
 3. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.90 o ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.);
 4. Na podstawie art.233 kodeksu karnego (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

 

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie;
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe;
 3. tornister (plecak szkolny, torba szkolna);
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary w ciągu danego roku szkolnego);
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (tylko koszulka, spodenki, spodnie, bluza lub dres sportowy – po 2 szt. w ciągu danego roku szkolnego);
 6. mundurek szkolny;
 7. przybory i materiały do nauki zawodu;
 8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 9. drukarka, papier, tusz do drukarki;
 10. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do czerwca danego roku szkolnego - musi być faktura i potwierdzenie wpłaty);
 11. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych;
 12. biurko, krzesło do biurka;
 13. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry;
 14. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (np. piłki);
 15. basen (strój kąpielowy, klapki, czepek);
 16. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych;
 17. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 18. koszty dojazdu do szkół (bilety miesięczne - dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);
 19. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki                         o charakterze edukacyjnym, wyjazdy do kina czy teatru;
 20. koszty zakwaterowania w bursach, internatach (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

 

 

 

 

 

 

                     Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się  na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

      Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.                    

   W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na   fakturze/rachunku, może potwierdzić ten fakt sprzedawca na umieszczając na niej    pieczęć, opis i czytelny podpis.

      Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od m-ca sierpnia do m-ca czerwca danego roku szkolnego.
 2. Internet oraz bilety autobusowe - od września do czerwca danego roku szkolnego.

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników bądź komputera. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży. 

Wypłata stypendium nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedstawieniu odpowiednich dokumentów w celu rozliczenia.

Termin dostarczenia dokumentów zostanie określony w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

 

ZASIŁKI SZKOLNE

na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń

 

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021 (wzór)

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/uczniom znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • Brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/opiekunów prawnych
 • Śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • Kradzież w mieszkaniu ucznia,
 • Pożar lub zalanie mieszkania,
 • Nagła choroba ucznia
 • Inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia

3. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

    4. Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na           pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być:

 • oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie
 • świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia),
 • zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby),
 • akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego),
 • zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z policji o kradzieży itp.

5. Wnioskodawca otrzymujący zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego dokumentuje wykorzystane zasiłku na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonane wydatki na każdorazowe żądanie organu.

 

 

STYPEN

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2020

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.