Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4682
W sumie: 140900

Działania gospodarcze w gminie

Rok 2017 za nami! Podsumujmy najważniejsze wydarzenia i inwestycje!

 

Nowy Rok jest świetną okazją do podsumowań. W związku z czym postanowiliśmy przypomnieć mieszkańcom ważniejsze wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w Gminie Zwoleń w roku 2017.

 

Przedsięwzięcia zasługujące na szczególne podkreślenie! 


Łącznie na inwestycje Gmina Zwoleń w roku 2017 wydała kwotę 12 mln 900 tys. zł. W gminie powstały między innymi: nowe drogi, powierzchnie parkingowe, chodniki, teren rekreacyjny nad zalewem, sieci kanalizacyjne, czy też poddano termomodernizacji obiekty oświatowe w Baryczy i w Sycynie. Powodem do dumy są nie tylko wykonane inwestycje ale również zwiększające się z roku na rok dochody budżetu, które wynoszą obecnie ponad 64 mln zł. Ciekawostką jest informacja, że 10 lat temu dochody budżetu opiewały na kwotę niewiele ponad 31 mln zł.

Dofinansowanie zewnętrzne, jakie udało się w tym roku gminie pozyskać, wyniosło 10 mln 686 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone nie tylko na inwestycje, ale również na realizację projektów oświatowych np. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleń”, zakup tablic interaktywnych dla szkół czy też doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Niewątpliwie na podkreślenie zasługują inwestycje prowadzone przez Gminę Zwoleń w ramach  Funduszu Sołeckiego. W tym roku  z funduszu zrealizowano 34 zadania o łącznej  wartości 343908.00 zł -  wysokość wsparcia z budżetu państwa wynosiła 36%.

Fundusze te przeznaczone zostały gównie na budowę chodników, przebudowę dróg, zakup i montaż wiat przystankowych, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, modernizację istniejących świetlic oraz modernizację i uzupełnienie oświetlenia.

W listopadzie 2017 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powstaniu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.  O wsparcie z projektu w wysokości 10 tys. zł ubiegają się dwa sołectwa z Sycyny i Mieczysławowa. Pozyskane ewentualne środki przeznaczone zostaną na remonty świetlic wiejskich.

W mijającym roku wiele zmieniło się również w oświacie. W myśl ustawy wprowadzającej reformę edukacji, którą podpisał 8 stycznia 2017 roku prezydent Andrzej Duda wszystkie 6-letnie szkoły podstawowe stały się z dniem 1 września 2017 roku 8-letnimi szkołami podstawowymi, gimnazja zaś zostają wygaszane.

W Gminie Zwoleń z dniem 1 września 2017 roku swoją działalność rozpoczęły cztery 8- letnie publiczne szkoły podstawowe: PSP z oddziałami sportowymi im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, PSP w Sycynie, PSP im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli i PSP w Baryczy. Wbrew obawom w naszej gminie reforma edukacji nie przyczyniła się do zwolnień nauczycieli.

Warto podkreślić, że Gmina wspiera także działalność niepublicznych przedszkoli. W 2017 roku dyrektorzy dwóch niepublicznych placówek otrzymali z budżetu ponad  1 mln 500 tys. zł. Do końca tego roku gmina dotowała także niepubliczny żłobek.

Podsumowując rok, nie możemy nie wspomnieć o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych. Należą do nich niewątpliwie Narodziny Miasta, na których w tym roku gościł nieżyjący już Zbigniew Wodecki. Wydarzeniem, które na stałe wpisało się do naszego kalendarza są Imieniny Pana Jana, które połączono z oficjalnym otwarciem części rekreacyjnej zalewu.

W tym roku obchodziliśmy także wspaniałe jubileusze. Nie sposób nie przypomnieć obchodzonego w maju przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwoleniu jubileuszu 70-lecia istnienia oraz 90-lecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu Soleckim połączonego z przekazaniem strażakom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym o wartości ponad 800 tys. zł. Za nami także piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, który to świętowała w naszej gminie rekordowa liczba małżonków – 46 par.

Przed nami kolejny rok z ambitnymi planami. Gmina Zwoleń na inwestycje  w 2018 roku zaplanowała kwotę 14 mln zł. Przypominamy, że na rok 2017 w uchwale budżetowej na inwestycje znalazło się 13 mln zł, zaś inwestycji powstało za kwotę 12 mln 900 tys. zł.

 

Najważniejsze inwestycje!

1.  Przebudowa ulic i dróg

 

Przebudowa  ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa (wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami)


- Przebudowa ul. Wolskiej 
- Przebudowa ul. Szkolnej
- Przebudowa drogi gminnej do m. Drozdów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwki
- Przebudowa i konserwacja dróg gminnych w m. Jasieniec Kolonii i Jasieniec Solecki
- Utwardzenie drogi od wsi Filipinów do Helenowa,
- Utwardzenie poboczy drogi w miejscowości Karolin
- Wyrównanie drogi Linów – Miodne. Czyszczenie rowu wzdłuż ww. drogi. Utwardzenie drogi kruszywem,
- Wyrównanie nawierzchni drogi między Filipinowem a Helenowem,
- Konserwacja rowów przydrożnych w Helenówce,
- Uzupełnienie nawierzchni drogi kruszywem Strykowice Podleśne – Cyganówka
- Utwardzenie drogi w miejscowości Mostki-Górki.
- Remont odcinka drogi od drogi powiatowej (w m. Osiny),
- Modernizacja odcinka drogi (Paciorkowa Wola Stara),
- Konserwacja odcinka drogi Strykowice Górne -  Marianów.
- Utwardzenie i wyrównanie drogi łączącej Strykowice Błotne z Mieczysławowem,
- Remont przepustu (Józefów),

 

2. Budowa parkingów i zatok parkingowych

- Budowa zatok parkingowych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa.
- Ułożenie kostki brukowej na terenie przed świetlicą (Wólka Szelężna),

 

3. Budowa chodników

- Budowa chodnika w ulicy Sikorskiego
- Budowa odcinka chodnika od szkoły podstawowej w kierunku Strykowic Błotnych (Paciorkowa Wola Nowa),

 

4. Inwestycje wodno-kanalizacyjne

- Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej.

 

5. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i tereny rekreacyjne

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu
 

- Urządzenie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie w Męciszowie,
- Pokrycie dachu na altanie przy świetlicy w Strykowicach Górnych  Zakup urządzeń zabawowych do doposażenia placu zabaw Strykowicach Górnych.

 


Urządzenie placu zabaw w Zielonce Nowej

 


Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonce Starej.

 

 

6. Inwestycje kubaturowe

 

Termomodernizacja  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Baryczy

 

Termomodernizacja  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

- Remont i docieplenie dachu Domu Kultury w Zwoleniu
- Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie
- Modernizacja budynku świetlicy w Jedlance 

 

 Modernizacja świetlicy w Baryczy


- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie 

 

7. Oświetlenie

- Budowa oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Zwoleniu
- Montaż na istniejących słupach oświetlenia w ul. Leśnej w Zwoleniu 
- Budowa oświetlenia w Strykowicach Górnych
- Montaż brakującego oświetlenia w miejscowości Michalin
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonce Starej (przy siłowni zewnętrznej)
- Wykonanie brakującego oświetlenia przy chodniku Zwoleń – Atalin,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Koszary,
- Wykonanie brakującego oświetlenia w miejscowości Niwki.

 

8. Projekty i dokumentacje wykonane przez Gminę Zwoleń niezbędne do rozpoczęcia przyszłych inwestycji

- opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Świętego Jana , Świętej Anny i Armii Krajowej
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w Paciorkowej Woli Nowej  i Koszarach
- opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi Mostki – Pałki,
- opracowano projekt  boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Sydole.

 

 
Rok 2016 za nami! Podsumujmy najważniejsze inwestycje!

 

 

Nowy Rok jest świetną okazją do podsumowań. W związku z czym postanowiliśmy przypomnieć ważniejsze wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w Gminie Zwoleń w roku 2016.

Rok 2016 w liczbach!
Łącznie na inwestycje Gmina Zwoleń w roku 2016 wydała kwotę 7,3 mln zł. Dzięki czemu powstało:

 • 11 kilometrów dróg asfaltowych wiejskich oraz przebudowano 1,5 km ulic miejskich – inwestycje te pochłonęły kwotę 4,5 mln złotych w tym dofinansowanie zewnętrzne 1,825 mln zł.
 • 1697 m2 powierzchni parkingowych  (Ługi, przedszkole, 17 zatok postojowych w ulicy Jagiełły i Mickiewicza)
 • 3,35 km chodników (Atalin, Paciorkowa Wola, ul. Wiślana, ul. Jagiełły i ul. Mickiewicza) 

Przedsięwzięcia zasługujące na szczególne podkreślenie! 

Niewątpliwie na podkreślenie zasługuje wprowadzenie w roku 2016 do budżetu gminy inwestycji  realizowanych z Funduszu Sołeckiego, z którego korzysta 26 sołectw na 28 w gminie. Fundusze te przeznaczone zostały gównie na budowę chodników, parkingów, wykonanie projektów technicznych pod przyszłe inwestycje, np. budowę kanalizacji, wykonanie przebudowy dróg, zakup i montaż wiat przystankowych, siłowni zewnętrznej, oświetlenie dróg, modernizację istniejących świetlic i boiska piłki nożnej. 

Podsumowując rok, nie możemy nie wspomnieć o działających w Gminie Zwoleń stowarzyszeniach. Do najbardziej aktywnych należą Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Nasz Jasieniec”, stowarzyszenie w Zielonce Nowej i Starej, Zwoleń Biega, Zwoleńska Grupa Rowerowa, Związek Emerytów i Rencistów, Amazonki.

Najważniejsze inwestycje!

I.    Przebudowa ulic i dróg 


Oficjalne otwarcie wyremontowanego odcinka ulic Władysława Jagiełły – Adama Mickiewicza 

- ul Władysława Jagiełły  i ul. Mickiewicza (w tym chodniki i zatoki parkingowe)  – wartość inwestycji ponad 1,6 mln zł.
- ul. Słoneczna – koszt 149 tys. zł
- Linów – tzw. Poręba – koszt 131 tys. zł
- okolice Jasieńca – tzw. Krzaczki  - koszt 42 tys. zł
- Wólka Szelężna – koszt ponad 128 tys. zł
-Michalin – koszt ponad 122 tys. zł
- Strykowice Górne – Łysocha –koszt  ponad 372 tys. zł
- Osiny – Melanów – koszt ponad 171 tys. zł
- Jasieniec Kolonia – koszt ponad 154 tys. zł
- Sycyna Kolonia – Karolin i Podzagajnik – Niwki – koszt 1,5 mln zł
- przebudowa drogi gminnej w Strykowicach Górnych oraz dróg dojazowych – koszt ponad 30 tys. zł
- ul. Pogodna 

II.    Budowa parkingów i zatok parkingowych

- zatoki parkingowe przy ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza
- parking w miejscowości Ługi – koszt ponad 22 tys. 500 zł.

III.    Budowa chodników

- Atalin – koszt ponad 870 tys. zł
- ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza
- Paciorkowa Wola – koszt ponad 44 tys. zł
- ul. Wiślana inwestycja wspólna z Powiatem Zwoleńskim

IV.    Projekty i dokumentacje wykonane przez Gminę Zwoleń niezbędne do rozpoczęcia przyszłych inwestycji

- projekt rozbudowy i przebudowy Kina „Świt”, pozwolenie na budowę
- projekt zaadaptowania zabytkowego budynku dydaktycznego po Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych na Muzeum,
- projekt zagospodarowania nad zalewem
- projekty na termodernizację budynków oświatowych w Baryczy i Sycynie
- projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego i ks. Packa
- projekt dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik – wartość zadania ponad 3 mln zł.
- koncepcja odprowadzenia ścieków 
- projekt modernizacji przepompowni przy ul. Kilińskiego

V. Place zabaw, boiska i oświetlenie


Plac zabaw składający się z 9 elementów zabawowych  oraz oświetlenia parkowego wykonany w grudniu pomiędzy ulicami 550-lecia i Graniczną

- modernizacja i uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach Niwki i Osiny 
- boisko do piłki nożnej w Linowie z małym placem zabaw 

 

MC

 

 

Gmina Zwoleń  podsumowała 2015 rok.

 

 

Rok 2015 – bogaty w Jubileusze

Obchodziliśmy:

 • 25 lat Samorządu,
 • 50 -lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu,
 • 30 -lecie Domu Kultury w Zwoleniu,
 • 40 -lecie zespołu Gotardowie”
 • 20- lecie Klubu Seniora Pogodna Jesień w Zwoleniu
 • 15- lecie Świetlicy Profilaktycznej w  Zwoleniu
 • 5 -lecie Świetlicy w Strykowicach Górnych

Zrealizowaliśmy kilka projektów partnerskich

 • Sportowy - „Partnerstwo regionalne”- Czarni Radom
 • Z powiatem zwoleńskim  - „ Internet Oknem na Świat”
 • Z Gminą Policzna - budowa dróg
 • Projekt Senior Bezpieczny w Ruchu Drogowym w ramach programu „Razem bezpieczniej”
 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Biblioteka i Dom Kultury zrealizowały projekt modernizacji i przebudowy swoich obiektów
 • Zwoleń na książęcym szlaku „ Szlak Książąt  Mazowieckich” –projekt realizowany z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną,
 •  „Szlak Rodu Kochanowskich” – projekt realizowany z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Powiatem Zwoleńskim i Gminami związanymi z Janem Kochanowskim.

Wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy dwa projekty:

 • Internet dla Mazowsza
 • Elektroniczna administracja

 Budowa chodnika w Mostkach to również projekt partnerski z powiatem zwoleńskim.

Oświata

Z partnerskiego projektu z Powiatem Zwoleńskim 280 komputerów otrzymali mieszkańcy naszej Gminy oraz 135 jednostek komputerowych  trafiło do 7 szkół i 3 świetlic Gminy Zwoleń. Komputery otrzymały Publiczne Szkoły Podstawowe w Zwoleniu, Paciorkowej Woli, Sycynie i Baryczy. Publiczne Gimnazja w Zwoleniu, Strykowicach Górnych i Sydole. Świetlice  w Strykowicach Błotnych, Jasieńcu i Zwoleniu.

Dodatkowo 2 świetlice w Strykowicach Górnych i Sycynie  zostały objęte projektem „Mazowszanie”, w ramach tego projektu wyposażono, każdą z nich w 6 zestawów komputerowych oraz  meble, skanery i drukarki 3D

Uznany przez Grupę Azoty Puławy za Lidera Polskiej Dystrybucji Marian  Bicz, właściciel Zakładu Obrotu Rolnego, przekazał wyprawkę szkolną  dla uczniów I-III PSP w Paciorkowej Woli .

Z letniego zorganizowanego wypoczynku skorzystało  ponad 300 uczniów. Między innymi w następujących miejscowościach: Gdańsk, Darłowo, Krynica, Jastrzębia Góra oraz z półkolonii w Strykowicach Górnych i Baryczy.

W ramach realizowanych programów w dziedzinie edukacji, zostały pozyskane
i wydatkowane środki w kwocie ponad 850 tys. zł. Z przeznaczeniem na:  

- stypendia 206 tys. zł

- zasiłki szkolne 10 tys. zł

- wyprawka szkolna  19 tys. zł

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 173 tys. zł

- realizacja projektu „ Moja wiedza – moja przyszłość” 443 tys. zł

Wydarzenia

Powstało kilka bardzo prężnie działających stowarzyszeń

 •  Stowarzyszenie Nasz Jasieniec
 • Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa „Zielonka”
 • Zwoleń Biega
 • Zwoleńska Grupa Rowerowa

Inne wydarzenia:

 • start do 3 etapu 58 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „ Dookoła Mazowsza”
 • wybory sołtysów
 • wprowadzono w centrum Zwolenia zmianę organizacji ruch -Strefę zamieszkania .
 • pod nowym przewodnictwem Pani Bogusławy Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej.
 •  peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
 • debata społeczna o bezpieczeństwie realizowana w ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej„

Inwestycje -Obiekty kubaturowe

 • Przebudowa budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej
   - zagospodarowanie terenu- 70 tys. zł
 • Budowa  kotłowni przy ul. Wojska Pol. ( Wet.) 157 tys. zł
 • Partycypacja w kosztach termomodernizacji budynku (Wet.)
 • IACS – remont dachu, obróbek blacharskich i schodów 50 tys. zł
 • Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności  Domu Kultury
  w Zwoleniu - 687 tys. zł w tym 600 tys. zł z RPO.
 • Przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego na rzece „Zwolence” - 4 mln zł.(Inwestycja realizowana przez WZMiUW w Radomiu)

Inwestycje drogowe.

Nowe asfaltowe nawierzchnie uzyskały odcinki dróg w miejscowościach:  Niwki, Mieczysławów – Michalin, Strykowice Podleśne, Ługi – Jabłonów, Wólka Szelężna, Jasieniec Kolonia, Osiny – Pałki,  Sycyna Kolonia.  Łączna długość – 6,4km. Zadanie zrealizowano za kwotę 950tys. zł.

Przebudowana została ul. Ludowa od drogi krajowej 79 do ul.Targowej, za kwotę 900tys.zł.- dofinansowanie 50% z Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych. Odcinek drogi asfaltowej w Helenówce za kwotę 105 tys. zł. zbudowany został z 50% dofinansowaniem FOGR.

Przebudowę ul. Pionkowskiej na odcinku 620m za kwotę ok. 1,5mln zł. Realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Chodnik w Atalinie o dł. 1700m  sfinansowany został przez GDDKiA Oddział Mazowiecki
w Warszawie.

Łącznie w 2015roku zbudowano ok. 9 km dróg asfaltowych za kwotę ponad 4mln. zł.

Inwestycje liniowe.

Budowa sieć kanalizacji sanitarnej zdominowała projekt budżetu na 2015r. ze względu na dotrzymanie zobowiązań związanych z Krajowym Systemem Oczyszczania Ścieków, który nałożył na gminę obowiązek skanalizowania aglomeracji do końca 2015r. Zbudowano odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Żeromskiego, Słowackiego. Wykonano ponad 5700m kanalizacji sanitarnej o wartości ponad 2 600 tys. zł.

 

Łącznie na inwestycje w Gminie Zwoleń została wydatkowana kwota ponad 12 mln zł,
 z tego ponad 6 mln z budżetu gminy. Pozostałe środki pochodziły z programów unijnych,
z budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetu Wojewody oraz z budżetu Powiatu Zwoleńskiego i Gminy Policzna.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowa bardzo dobrą współprace z wymienionymi podmiotami i mamy nadzieję, że obecny 2016 rok przyniesie kolejne dobre inwestycje dla naszego Miasta i Gminy.

GALERIA FOTOGRAFII

Archiwalne wpisy

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.