Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

            Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

            pracowników

Symbol

4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

 

Referat

 

Referat Edukacji i Sportu, Urzędu Miejskiego w Zwoleniu,

tel. 48-676-26-38 w.245

 

Opis sprawy

 

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego,
po zakończeniu nauki lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Podstawa

prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., art.122  Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich  wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz.232 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz.1257);
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107
  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352.1 ze zm. z dnia 24.12. 2013 );
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
   (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 ze zm.);

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 4. Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 6. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 7. Kopia  ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przez młodocianego pracownika,
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego,
 9. Zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego,
 10. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę,
 11. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 12. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 13. Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,
 15. Oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 16. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.

 

 

 

Wysokość dofinansowania

 

 

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. 8.081,00 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 2. 254,00 zł  - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Miejsce składania wniosku

 

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, Sekretariat p.5

Termin składania dokumentów

 

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Forma przyznania dofinansowania

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Sposób załatwienia

 

Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez Wnioskodawcę
za potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

 

Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. 

 

Dodatkowe informacje

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie gminy  Zwoleń uprzejmie prosimy pracodawców oraz Cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie ZAWIADOMIEŃ zawierających dane
o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

 

 

 

Lista załączników do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracowników 2020

2. Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3. Oświadczenie o otrzymanej nieotrzymanej pomocy de minimis

4. Oświadczenie pracodawcy o byciu rzemieślnikiem

5. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania decyzji

 

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.